Prev: Chlamydotis undulata (1961)
Next: Chlamydotis undulata (1968)

Chlamydotis undulata (1965)

  • Colnect-751-304-Houbara-Bustard-Chlamydotis-undulata.jpg
Short desc: Chlamydotis undulata (1965)


Things in this design:
bird Chlamydotis undulata (syn. of houbara bustard)

This design is used by one stamp:
Libya 2/10/1965 20m dt=birds (1965 Libya)Record of changes