Prev: V. Bykovsky (Soviet) and Sigmund Jahn
Next: V. Caslavska

V. Bykovsky and Sigmund Jahn

  • Colnect-1628-811-Klimuk-Hermaszewski.jpg
Short desc: V. Bykovsky and Sigmund Jahn
This design is used by one stamp:
Vietnam 4/12/1983 50xu issue=Cosmonauts 1983 unwmkRecord of changes