Prev: butterflies (2012 Brunei)
Next: butterflies (2012 Niuafo'ou)

butterflies (2012 Cuba) design type

  • Colnect-4089-722-Fauna---Butterflies.jpg
  • Colnect-4089-723-Fauna---Butterflies.jpg
  • Colnect-4089-724-Fauna---Butterflies.jpg
  • Colnect-4089-725-Fauna---Butterflies.jpg
  • Colnect-4089-726-Fauna---Butterflies.jpg
  • Colnect-4089-727-Fauna---Butterflies.jpg
  • Colnect-4089-728-Fauna---Butterflies.jpg
  • Colnect-4089-729-Fauna---Butterflies.jpg
Short desc: butterflies (2012 Cuba)


Things in this design type:
insect butterfly

Used by 8 stamps: See all uses as list
Cuba 5/22/2012 5c issue=Butterflies 2012 d=Phoebis avellaneda (2012)
Cuba 5/22/2012 10c issue=Butterflies 2012 d=Parides gundlachianus (2012)
Cuba 5/22/2012 15c issue=Butterflies 2012 d=Greta cubana
Cuba 5/22/2012 35c issue=Butterflies 2012 d=Eurytides celadon
Cuba 5/22/2012 40c issue=Butterflies 2012 d=Anartia chrysopeiea
Cuba 5/22/2012 65c issue=Butterflies 2012 d=Dismorphia cubana (2012)
Cuba 5/22/2012 75c issue=Butterflies 2012 d=Calisto israel
Cuba 5/22/2012 85c issue=Butterflies 2012 d=Libytheana motya