Prev: person Teodora Alonzo
Next: shark Alopias pelagicus

Alopex lagopus (synonym of Arctic fox)

  • Colnect-1638-371-Arctic-Fox-Alopex-lagopus.jpg
  • Colnect-3996-509-Arctic-Fox-Alopex-lagopus.jpg
Name: Alopex lagopus
Type: mammal
Synonym of: Arctic fox


Appearing in designs:
Alopex lagopus Iceland 1/24/1980 90k dt=animals (1980 Iceland)
Arctic fox Alopex lagopus Russia 6/25/1980 4k dt=fur animals (1980)

Record of changes

Next syn: Alophoixus ochraceus
Prev mammal: Allenopithecus nigroviridis
Next mammal: Alouatta pigra

Prev animal: Alloeocomatella polycladia
Next animal: Alpheus
Wikipedia article