Prev: reptile Leiolepis belliana
Next: bird Leipoa ocellata

Leiolopisma telfairii

  • Colnect-4219-967-Telfair--s-Skink-Leiolopisma-telfarii.jpg
Name: Leiolopisma telfairii
Type: reptile


Appearing in designs:
Telfair's skink Leiolopisma telfairii Jersey 6/14/2017 73p issue=25 Years of Darwin Initiative

Synonyms:
Telfair's skink
Telfair's skink Leiolopisma telfairii Jersey 6/14/2017 73p issue=25 Years of Darwin Initiative

Record of changes

Next syn: Leiothrix argentauris
Prev reptile: Leiolepis belliana
Next reptile: Leopard tortoise

Prev animal: Leiaster leachi
Next animal: Leodia sexiesperforataExternal links:
Wikipedia article