Prev: butterfly Aegocera trimenii
Next: plant Aegopordon berardoides

Aegolius funereus (synonym of Boreal Owl)

  • RO034.03.jpg
  • Colnect-1976-621-Boreal-Owl-Aegolius-funereus.jpg
  • Colnect-149-609-Boreal-Owl-Aegolius-funereus.jpg
  • Colnect-160-190-Boreal-Owl-Aegolius-funereus.jpg
  • Colnect-160-480-Boreal-Owl-Aegolius-funereus.jpg
  • Colnect-3444-545-Boreal-owl-Aegolius-funereus.jpg
  • Colnect-426-787-Tengmalm--s-Owl-Aegolius-funereus.jpg
Name: Aegolius funereus
Type: bird
Synonym of: Boreal Owl


Appearing in designs:
Aegolius funereus (5 stamps, 1992-2011)
Boreal Owl Aegolius funereus (5 stamps, 1993-2015)
Tengmalms Owl - Aegolius funereus Norway 2/21/1991 6.40kr issue=Nature 1991 dt=Nature (1991)

Record of changes
Prev syn: Aegolius acadicus
Next syn: Aegolius harrisii
Prev bird: Adzebill
Next bird: Aegypius occipitalis

Prev animal: Aculepeira ceropegia
Next animal: Agalma okeni
Wikipedia article