Prev: person St Aegidius
Next: plant Aegle marmelos

Aegithalos caudatus (synonym of long-tailed tit)

  • 1747_Birds_30.jpg
  • Colnect-1237-734-Long-Tailed-Tit-Aegithalos-caudatus.jpg
  • Colnect-3060-109-Long-tailed-Tit-Aegithalos-caudatus.jpg
  • Colnect-164-993-Long-tailed-Tit-Aegithalos-caudatus.jpg
  • Colnect-2808-023-Long-tailed-Tit-Aegithalos-caudatus.jpg
  • Colnect-707-377-Long-tailed-Tit-Aegithalos-caudatus.jpg
  • Colnect-1331-816-Long-tailed-Tit-Aegithalos-caudatus.jpg
Name: Aegithalos caudatus
Type: bird
Synonym of: long-tailed tit


Appearing in designs:
Aegithalos caudatus (no stamps)
Aegithalos caudatus (1966) Hungary 4/16/1966 30f dt=nature (1966)
Aegithalos caudatus (1968) Albania 11/15/1968 50q issue=birds 1968 dt=birds (1968 Albania)
Aegithalos caudatus (1995) Poland 12/15/1995 0.45z dt=Songbird Chicks
Aegithalos caudatus (2001) Sweden 3/22/2001 7kr issue=Birds 2001 dt=birds (2001 Sweden)
Aegithalos caudatus (2010 Cuba) Cuba 5/19/2010 15c issue=Birds & Flags & Writings of Jose Marti
Aegithalos caudatus (2010 Jersey) (2 stamps of Jersey, 2010)
Aegithalos caudatus (2011) Isle of Man 9/28/2011 2£ issue=Europa 2011

Record of changes

Next syn: Aegithina tiphia horizoptera
Prev bird: Adzebill
Next bird: African Barred Owlet

Prev animal: Aculepeira ceropegia
Next animal: Agalma okeni
Wikipedia article