Prev: castle aegosthena castle
Next: sailing ship Aemilia

Aegypius tracheliotus (synonym of lappet-faced vulture)

  • Colnect-3050-459-Lappet-faced-Vulture-Aegypius-tracheliotus.jpg
Name: Aegypius tracheliotus
Type: bird
Synonym of: lappet-faced vulture


Appearing in designs:
Aegypius tracheliotus Namibia 11/3/1997 60c issue=1997 dt=flora and fauna (1997 Namibia)

Record of changes
Prev syn: Aegypius occipitalis
Prev bird: Adzebill
Next bird: Aerodramus pelewensis

Prev animal: Aculepeira ceropegia
Next animal: Agalma okeni
Wikipedia article